9 BESLISSING. t de door] n kasopnesL .et rapporj 'Stand Pij n andere o| :oming daarl ng worden Jrgadering kan zich met de opmer- j, en de adviezen vereenigen en be- |an de desbetreffende 'afdeelingen ander ter kennis te brengen en op c-en in de toekomst gevolg te geven |e wijze van behandeling en samen- Ing der on#e%cheidene kohierenzoo- Icor het Verificatiebureau in haar [rt meer in het bijzonder is omlijnd. Aug. '28 gei tingbouv.'verBLatie ievindingeuHÉ1'gaderinS vereenigt zich met den ■ntrole ierB'I van het rapport en besluit het 'vereenigiiHur der Woningbouwvereniging ;eeft ten aBe schrijven en mede te deelen tot •ige opmerMe opmerkingende gevoerde administra 'iezen. Banleiding geeft, en te verzoeken |n de noodige wijzigingen te willen Jongen. .ingen derJBo.en wordt den Raad voor te stellen hun voorntBolgtr ;en e.a. Huneer zal zijn besloten tot het aan- Sectie H.öiBn van dennieuw geprojecteerd en weg ,oor ons college voor den bouw van llhuizen ontheffing worden verleend ir nader te stellen voorwaarden ten f.en van grondaf stand en betaling der trottoir-aanleg te berekenen kosten, .ressanten zullen kosteloos aan de Inte moeten afstaan den grond be- Igd voor den aanleg van den nieuw Ijecteerden weg naar het hierbij be- jpd plan, opgemaakt door Openb.vïerkei^, m ander nader ter plaatse aan te h door of namens ons College, pressanten de betaling op te leggen (Ie verharding van den weg,met een groot f 2786,- ,de betaling zal Mn plaats vinden, voordat ats door ontheffing zal zijn verleend voor ouw der winkelhuizen, p Pesluiten, dat adressanten f 11C9»- Jn worden terugbetaald, wanneer zij len een jaar na de betaling der volle-- ie kosten, ten behoeve der Gemeente [beschikking van de eigenaren der ach- pggende perceelen den benoodigden J voor het tot standbrengen van den [bindingsweg v.'.Teedestraat- Uass&ulaan jeti hebben verkregen, wtieven, welke tot dit voorstel lei Jzullen worden vastgelegd in een uit- !rige voordracht .aan den Raad. yeo/a- 4- »-/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V «/is/ 2- n J y e C .1-y AANMERKINGEN. - £2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 676