y- u xA. e s "o Ui uS\ U)jyo U>3 l lAi IX. uil BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur Ver. Een School m/d Bijhei te Soest. Ged.Staten. Utrecht. H.A.Jekel. Molenstraat $1 O.Z. Soest. De Voorzitter T.B.C. Vereeniging Soest. J.W. v.d.Craats. Soest. Directie der Utr, Waterleiding Mij, Utrecht. Wed.L.J.Th.Bekkerfe Soesterherg. G.Maris. Soest. deelt mede voornemens te zijn op 24' her a.s. een unie collecte te houden 18 Sept'28 deelen als hunne meening mede, dat le afd. gemeente Soest vrij zeker aansprakell no.2990/ zal zijn voor de betaling der verplej 1769. kosten van Dr.Zuidema in het Krankzil gengesticht en verzoeken te willei richten of het college hereid is,de ten ad f 171,39 voor rekening van del meente te nemen. 6 Sept'28 doet een bod op de vrijkomende drie-! dubbele noodwoningen. deelt mede, dat hem uit een onderzoej gebleken, dat zoowel de fam.Benningi A.A. J.Hoogland alhier niet meer il staat kunnen Worden geacht bij te drl in de kosten van verpleging in het Kg zinnigengesticht van de resp. krank# gen J.Dorpema en Mevr.M.J.W.Bernardsl 27Sept28 25Septr28 no.209/ 2042. 26 Sept'28 27 Sept'28 verzoekt ingevolge de bepaling der v| 27 Sept'20 dening op het verleenen van bijdragej ter bestrijding van de T.B.C. in de meente Soest voor de in het versoek 1 noemde tuberculoselijders bijdragen' de gemeentekas te willen verleenen e| wel tot een bedrag groot f 1475»"' vraagt vergunning tot het mogen innei van een standplaats aan den Soesterbl schestraatweg, zulks voor den verkool van sigarensigaretten chocolade enzj bericht dat de kosten van aanleg watl leiding in de Birkstraat zullen hedrl f 13234,- te verhoogen met eventueell kosten van bestrating. I Deze prijsopgaaf is gevraagd in verti met het ingekomen adres van bewoners de Birkstraat. vraagt vergunning de haar toebehooretaoien wo kiosk, staande op de Batenburglaan gHe Baten durende den winter aldaar ter plaats^raa den te mogen handhaven. zendt een klacht in bij den Voorzit1! omtrent het aankoopen van verf hij ranciers die niet voor het jaar Lj daarvoor zijn aangewezen. De wethoufti desgevraagd vindt de klacht ongegroDl (J 3 C CD U) IS, [A> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 681