<7 I BESLISSING mende drie- en onderaoel am.Benning i niet meer ij t "bij te drj ng in het esp. krankzl .'/.Bernardsll [ollecte zal niet worden gestuit. ,oten wordt aan G-ed.Staten te berichten de kosten door de gemeente zullen en gedragen. bedrag zal worden medegedeeld aan deiji ioenraad met verzoek dit op het pen in van Dr.Zuidema te verhalen. [advies van den directeur van O.,,, zal len ingewonnen. loten wordt geen bijdrage meer te leren, zooals aanvankelijk was bepaald lastgesteld a. voor de fam. Benning 100,-, b. voor A.A.J.Hoogland ad 0,- per jaar. [bij de gem.ontvanger nog openstaande r.gen vorden hierbij ingetrokken. loten vordt de bijdragen ad f 1475,- Ide gemeentekas te verleenen. mogen innel en Soesterbl den verkool ecolade enzj igd in verbj m bewoners! toebehoorei iburglaan gj ter Dlaatsl r op het gunstig advies van den In- [teur van Politie wordt besloten goed [tig te beschikken op het verzoek en prrijn Lot welke de loopende vergun- geldt, te verlengen tot 1 Jan.1929 |°ten wordt den Raad mededeeling te do^n deze kosten en te adviseeren aan |ssanten mede te deelen dat tot aan- der waterleiding zou kunnen worden be- indien zij gezamenlijk aan water ruik garandeeren een bedrag gelijk aar. Van de kosten ad f 13.234-»" te verhoo toet eventueele kosten van bestrating. Pt en wordt met het oog op het verkeer ■e Satenburglaan het advies in te win- faa den Inspecteur van Politie. [loten wordt op deze klacht niet in gaan. J e 'f jv y 1 - Ho. V «icUriv^ A- l- 14^. "wWL. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. f "//-/- -£ J V~ cvf cLüAaa^ aXeLuXvw^ JV x7- i- (7-^1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 682