a 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. UoH- Dir. van Openb. Werken. Ged. Staten. Utrecht. yly Voorzitter Bestuur Woning stichting "Ons Be-j ,lang" Amersfoort. stelt voor na gehouden "besprekingen me N.V. "Heidebloesem" dat de gemeente eëj ruiling van grond aangaat tot opheffjn van de bezwarende omstandigheid, dat- ÏT.V. in het bezit is van verschillende strooken grond gelegen langs de aang legde '.vegen op de heide welke strooki een belemmering vormen voor uitwegen ti behoeve van gem.gronden en bezittinge van particulieren. Onder overlegging een schetsteekeningwaarop de verschi de ruilingen in blauw en gele kleur zi aangegeven worden de voorwaarden doo U.V. gesteld, besproken. 25 Sept'28 verzoeken te willen bevorderen dat de 3e afd. storting en de belegging van de waarto no.2540/ som voor het gebruiken van een gedeelt 2OO9. der O.L.school in de Kerkebuurt door d Vereeniging"Een School met den Bijtel Soest", alsnog in de begrooting wordt regeld. De wethouder van Onderwijs deelt mede, dat het hem bekend is, dat het schoolt stuur reeds lang de aanwijzing van een Rijksschatter der school heeft aangevrt Hij deelt tevens mede, dat het schoolt stuur voornemens is 1 October a.s. de school in gebruik te nemen. De gem.sec wijst er op, dat de waarborgsom nog ni gestort en deze aangelegenheid dus forr niet in orde is. De wethouder zegt to deze aangelegenheid nog nader met het bestuur te zullen bespreken. stelt aan de orde de behandeling van h< schattingsrapport, betreffende de hurei van woningen der verschillende bouwver- eenigingen. 10 April*28) zendt ontwerp-statuten van hare stichti en verzoekt te willen mededeelen of de^ ziging door het college kan worden goeJ keurd en tot bestrijding der kosten de' weg te willen aanwijzen. 1/0 Jd\ Centraal Bureau voor Verificatie te s-Gravenhage. 15 Aug'28 zendt rapport naar aanleiding van de no.1224 R. houden controle over de jaarrekening L der woningstichting "Ons Belang" .Het li reau maakt naar aanleiding van de balan en hare inrichting eenige opmerkingen e deelt voorts mede, dat de ongedekte Ter liezen tot op heden hebben bedragen a.tot en met 34 Dec.1927 f 28.7IO»20'2' hierin is begrepen van het ongedekt verlies 29 Maart 1927/28 over het tijdvak t/m 31 Dec. 1927 7.541,20^ Blijft dus een onge- dekt verlies t/m 28 Mirt. 1927 van f 21.169,00)2 <y 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 683