7 r BESLISSING. beginsel wordt besloten de ruiling als deze door den Directeur van O.W. 4t geadviseerd met de ÏÏ.V. aan te gaaii genoemden directeur zal in verband dit beginselbesluit worden verzocht t[n advies in een omlijnd rapport samen stellen. fcloten wordt deze zaal-c verder in han- te stellen aan den wethouder van "erwijs. 'rtzage van het rapport wordt den se- aris verzocht te willen bevorderen Ide staat alsnog wordt aangevuld met edragen welke thans als huur gelden. jorens hierop een beslissing te nemen, ft besloten het Centraal Bureau voor rficatie en Fin.adviezen der Ver. van Gemeenten onder toezending der ont- -statuten te verzoeken in deze advies Ülen uitbrengen. oten wordt ie Woningstichting "Ons Belang" in ;;ennis te stellen met de door het ■'erificatiebureau ten aanzien van de balans I927 gemaakte bemerkingen en te verzoeken alsnog te bevorderen iat aan de bezwaren v/orden tegemoet gekomen. te besluiten den Raad voor te stellen :et geheele ongedekte verlies te dek ken in een tijdvak van 10 jaren, en een onderzoek in te stellen of de re kening I928 nog toelaat dat het l/lG gedeelte wordt gedekt in dat jaar. /- z - //-/o. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. •5*2 S -J - JJ y - -y+yjot&fo Z -/o - 'wZypto* /?Z<P. I sZ4>. - 3. 2/5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 684