H e E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Oir. van Openbare erken. Voorzitter U>' Uj'vèf. Bataafsche Import Maatschappij 1s-Oravenhage Bestuur School m/d Bijbel. Soest. biedt ter behandeling aan eenige verl zoeken tot het bekomen van een bouwj gunning vergezeld van de noodige t| keningen en adviezen. stelt voor de beslissing op het verzl van A.Mol, alhier om vergunnirg ir.gè| de Hinderwet tot het oprichten van Graanmalerij te verdagen, een en anti overeenkomstig het besluit hierneveif voegd. vraagt vergunning ingevolge de Hindi tot het oprichten van een ondergronil Benzinebewaarplaats met installatie I het perceel van de Luchtvaart Afdeel! te Soesterberg Kad. gem.Soest Sectie! no.1498. Als vertegenwoordigers van het Bestul komen in de vergadering de heeren 3s| Kruishoop en Beekman» teneinde aan hl college te overhandigen een verzoek f den Baad om ingevolge de bepalingen 1 L.O.wet medewerking te verleenen dool het beschikbaar stellen van een bedrl groot f 14065»65 ,noodig voor den tel bouw van de bijzondere lagere school| plaatselijk gemerkt Schoolstraat $2, staande op het perceel Kad.Gem.Soest| sectie G. no.3001. Tevens wordt vani gelegenheid gebruik gemaakt om met college het wettelijk voorgeschreven! leg ten aanzien van deze aanvrage tol plegen. Bij monde van den heer ruis! wordt medegedeeld dat de kostencogl schijnlijk groot zijn, doch dat de vj bouw dienstbaar gemaakt wordt voor verre toekomst aangezien het inwoner! in de buurtschap Hees steeds toeneecl nog afgescheiden van de toekomst isl verbouw in verband met het aantal 1'| lingen noodzakelijk hetgeen wordt tigd door eene uitlating van den :nEl tour waarin deze moet gezegd hel^l dat de toestand volgens hem niet nee! toelaatbaar is te achten. Verder veil klaart het bestuur dat 4. 10 kinderl de school hebben verlaten en de les3J volgen in de onlangs gevestigde sclwj in de kerkebuurt. <u D G 03 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 689