BESLISSING. rgunningen worden verleend overeen- ie "besluiten hiernevens als bij gevoegd en geboekt onder de nos. 266 271 t/m 275 278 t/m 280 |s wordt alsnog vergunning verleend (qs besluit, geboekt no.16. Islissing wordt verdaagd. izien tegen het verleenen van de Inning geen wettelijke bezwaren be- n wordt besloten gunstig op het ver te beschikken. (besluit doss.264). t de architect Beekman eenige toe- |ting heeft gegeven in verband met de plannen zooals die worden overgelegd t door den Voorzitter aan het Bestuur gedeeld dat het verzoek bij het lege in behandeling zal worden genomer f jéy i OjiL W t&UlMZZnrf V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. zé J AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 690