n <u S s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. \AhJS_ j Bestuur School O I m/d Bijbel Soest. Directie Utr. i 7/aterleiding Mij Utrecht. deelt tijdens het onderhoud hiervoor schreven mede, dat het van den onder,? raad een schrijven heeft ontvangen in te kennen wordt gegeven dat het bestuur en het Gemeentebestuur ieder zich een deskundige kunnen aanwijzen het schatten der waarde verbonden in gebruik gegeven schoollokalen der school in de Kerkebuurt ten dienste r het onderwijs te geven door de Vereen! "Een School m/d Bijbel" Het bestuur! deelt mede, dat hunnerzijds als desk? is aangewezen de heer P.Beekman ar? tect alhier, en verzoekt het college i deskundige van de zijde der gemeente willen aanwijzen .Volgens meergenoemd schrijven van den Onderwijsraad wordt noegen genomen met de aanwijzing van derden deskundige door de twee aange-jg personen. Deze derdeiji fungeert alsdan; rijksschatter komt in de vergadering ter nadere bespl king der concessie waterleiding en de werp-overeenkomst inzake waterlevering; De Voorzitter deelt mede dat va® Ged.Staten het besluit is ontvangen bij aan den Raad vergunning is verleen de overeenkomst met de Arnhemsche -ate leiding Mijonder de in de vergunning; schreven voorwaarden aan te gaan. Echt, moet naar zijne meening in art.20 de t plichting geregeld worden tot het tots; brengen van de verbinding der buizen de buisleidingen van aangrenzende watej leiding bedrijven b.v. Utrecht, Baarn.j De Directeur der Maatschappij deel. mede, dat hiertegen geen bezwaar besta; en kan voorts de toezegging doen, dat; Mij. bereid is in art,14- ,3e al. xsrit te bepalen dat de gem.Soest kosteloo> voor openbare doeleinden kan verbruih een hoeveelheid water gelijk aan 2 H3] inwoner Voorts deelt de Directeur dat de Maat schappij bereid is de prijs! van het water te verminderen zooals tsi in de ontwerp-voorwaarden is aangeduid; op het officieele exemplaarberustendel het archief,in groene kleur is aangegei U) J*c,Brouwe:r* !29 Septr28 vraagt ontheffing van het verbod van .teenhofstraat o2 keisluiting ten 8 ure n.m. Soest. 3 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 691