BESLISSING. loten wordt den heer u.T. van. Vliet, 4>teur van Upehbare. merken als des- >teur van upenbare. merken als di |ge van de zijde der gemeente te jen. be- II jrerleg met de Directie wordt art.20 Overeenkomst aangevuld met een nieuw jea, luidende alsvolgt: jlk geval verplicht de Haat schappij deze verbinding tot stand te brenge Ie buisleiding voor de watervoorzien genieenten Utrecht en Baarn. ts art.14 alinea 3, te wijzigen als- aatschappij levert in ieder kalender voor de in dit art. omschreven doel jen an de gemeente gratis tweemaal eel kubieke Meters water als de jente op 31 December van dat jaar in- *rs telt. De voorwaarden tot waterlevering Ten vcorloopig in verband met de toe- lingen der Directie in ontwerp ge- -igd en dus nog niet goedgekeurd. 1 oten wordt geen ontheffing te verleerten Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ii - Xsb w CUXU L— 1. Oef- lil1 <j£, ""Wv (si (y\i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 692