Ï3- E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U) Voorzitter Voorzitter fi.V. Bouwterrein i en Expl. Mij. "Heidebloesem te Laren. US"l. A A .Kerkkamp Soest. 1/0 St. J.M.Goedhart. Soest. KORTE INHOUD. deelt mede dat overgegaan kan worden J henoeming van MejB.E.Birkhoff tot lijk onderwijzeres aan de O.L.school laan aangezien de inspecteur bij sj ven. van 28 Sept.'28, no.i3.8lO A tegen] ze benoeming geen bezwaren heeft. stelt opnieuw aan de orde het verzoet I A.Legemaat alhier om van de gemeente i| koop te mogen ontvangen een gedeelte het kadastrale perceel Sectie H.no.48<t| ter grootte van ongeveer 3A2 M2. zulks verband met de aanhouding van dit ven jin de raadsvergadering van 10 Septembei |de N.V. is blijkens schrijven van 18 S !l928 aan den -directeur van 0.17,berei 'met de gemeente om niet af te staan vs schillende strooken grond, ter gezamenl: oppervlakte van 6490 M2 tegen ruil vaD zelfde oppervlakte gem.grond uitmak gedeelten van de perceelen lectie A110 1768,14-06 en I8C9 Deze ruiling gesch: onder voorwaarden omschreven in het ra van den Directeur van O.W. dd. 1 Getob 1928 met welke voorwaarden de E.V, blijkbaar vereenigt. wenscht tengevolge van gevoerde onderï delingen met den Wethouder van Opent, jalsmede den Directeur van de gemeente derhands te verkoopen een gedeelte van kadastrale perceel Sectie D. no. 1768 D. no.1739 ter grootte van resp. 3^c 140 M2 voor den prijs van f 2,- per IS een en ander onder voorwaarden als is schreven in het hierbij behoorend koop' contract en het opgemaakt ontwerp-besli Tengevolge van gevoerde onderhandeling^ met den 'Wethouder en den Directeur vanj wenscht de heer Goedhart aan te koopeij jdeelten der Kadastrale perceelen Sectiej I768 en 1739 ter gezamenlijke grootte llSlO M2. of zooveel méér of minder als blijken op de hierbij behoorende sc-iets! in groen ongeveer is aangegeven voor <k| prijs van f 1,64 per K2. uitmakende totale koopsom. grootfl9368, 40 .Deze vel koop zal geschieden onder de voorwaardel vermeld in het hierbij behoorend vooiooj koop-contract, alsmede die genoemd in mede hierbij behoorend ontwerp-besluiLI de koopsom zal f 3°00,- gereserveerd voor de kosten verbonden aan den aarul van den geprojecteerden weg langs de «e| zijde der te verkoopen gronden. (J 3 C 03 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 693