V k BESLISSING. AANMERKINGEN. P.'geneeae stemmen wordt liej «B.H.Birk- (benoemd tot tijdelijk onderwijzeres O.L.school Beetzlaan ingaand# Get tijdvak van 1 tot 18 September. Ézien volgens mededeeling van den ■Steur van 0..V,blijkt dat de Kaude- straat na verkoop van de aangevraagde t'2 de breedte behoudt zooals op het leidingsplan is aangegeven, wordt be ien den Raad andermaal voor te stellen grond aan A.Legemaat te verkoopen voo jprijs van f 95»" onder voorwaarde als [et besluit bij den raad ter vaststel- zal worden aangeboden nader is om- leven. eten wordt den Raad onder aanbieding een ontwerp-besluit waarin de ruilifr Ie voorwaarden zijn omschreven voor te |len de ruiling met de H.V. Bouwter- en Expl. Mij "Heidebloesem te Lareh te gaan. Het ontwerp en de daarbij bef lende schetsteekeningaangevende de füilen perceelen (geel en blauwe kleur als bijlagen hiernevens gevoegd. •g ten wordt den Raad onder aanbieding |een ontwerp-besluit en de daartoe be ende stukken en teekening voor te |ien tot verkoop van de genoemde per- |en over te gaan^, tegen een prijs van |- per M2. Het ontwerp-besluit is als |ï.ge hiernevens gevoegd. loten wordt den Raad onder aanbieding [een ontwerp-besluit en de daarbij be ende stukken en teekeningen voor te len tot verkoop van de perceelen over [aan voor den prijs van f 1,64 per M2, fakende een totale koopsom groot l368,4C.'Het ontwerp-besluit is als lage hiernevens gevoegd. lU. ^uS-7-cPa Ir waaronder is be grepen 2% voor makelaars pro visie Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 694