s E "o 14) fï. U> i M. \a> rr- Ui rL U) 5" BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur van Opent, berken. 4e Afdeeling, Wethouder van Openbare 'Werken, Wethouder Armenzorg.. Voorzi tter 5 Oct.'28 KORTE INHOUD. rapporteert dat blijkens schrijven het Bureau tot onderzoek van Handel] te s-Gravenhage het nemen van een lyse, betreffende het monster brand fen afkomstig van den leverancier ?J een uitgave vergt van f 25»- per mo Hij adviseert ter vermijding van de] hooge kosten het besluit van 26 Sep] te wijzigen door te bepalen dat geen lyse wordt genomen doch de monstej beoordeeling worden voorgelegd aan oud brandstof f enhandelaar J .Pokken,! biedt ter behandeling aan een ontwel besluit, waarbij den Raad met ingana 1 «Januari 1929 in het Grondbedrijf brengt ongeveer 269O van het perd Kad.Gem. Soest Sectie H no. 35^2 tea de door taxateurs alsnog te bepalen] de op het tijdstip van dien inbreng] doet, nu door den Raad in zijne verj ring van 2 October jl. afwijzend is] slist op het voorstel van B. en beschikbaarstelling der f 35^^'" v] het maken van een rioleeringsplan voorstel den Raad in de eerst volgea vergadering een crediet te vragen t] f l300,- teneinde een tijdelijken i:( aan te stellen van een deskundige ,i belasten met de waterpassing der ge] te onder leiding van den Directeur Openb.Werken, en eventueele aan lel passing verbonden kosten daaruit te strijden. biedt ter vaststelling aan de lijst| vaste ondersteuningen stelt voor den gemeente-ontvanger tel machtigen tot het in ontvangst neine] a.f 3441,02 van het R.K. Schooltest] als zijnde de waarborgsom bere!:] naar 15# van f 22940,10, wegens Jl kosten, verbonden aan den verboui R.K. Meisjesschool» I b.f 3OOO,-- als voorloppige stortml gens eventueel verschuldigde waarl som terzake de ingebruikgeving H gedeelte der O.L. school Kerketuu] aan het Bestuur der veriJEen School Bijbel te Soest". CJ 3 C □3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 697