r BESLISSING. toten wordt het besluit dd.26 Sept. [te wijzigen door de voorwaarde*! van onderzoek der monsters bij wijze van jr.emen van een analyse terug te nemen Je besluiten overeenkomstig het advie [den directeur van Openbare ./erken. loten wordt den Kaad te zijner tijd h£t lerp-besluit ter vaststelling aan te len. ■voorstel van den wethouder wordt aan liien .Aan den haad zal dienovereen- ltig het voorstel worden gedaan en de liet-aanvrage worden gericht. de wordt vastgesteld. penkomstig het voorstel wordt be en. ($&o) JLlypM bsj/t- O Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r ia/1 kJj- 1- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. kAjl ctd. Zw. -jwc ClO' -"VM. D V\jï V-K, "U/t-xXy i\ Ü(A. Uj ViT- Cl- ye AT- /- Jh OajR-bi Of, f. h-l. (y '"A j-th- cz&JH Hrf <nt4wx»y /C l u /éi iZaw?/ /f^P.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 698