'3- a s "o kn S1. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Wed.LJ. Th.Bekkers Soesterberg. KORTE INHOUD. 26 Sept'2q "vraagt vergunning de haar toebehcoren; kiosk welke met vergunning van den gedurende de zomermaanden is geplaat; de Batenburglaan ook gedurende de a.s, wintermaanden de ingenomen standplaat! mogen handhaven. Het Bestuur der Voetbalvereeni- ging "Bsvac" Soest. 27 Sept'28! doet het verzoek van gemeentewege o?eH gaan tot het maken van een afscheiding beplanting tusschen het voetbalterrei.il het Burg. Uekethpark. jo. U1 Ged.Staten. Utrecht. 4 Sept'28 le afd. no.1625/ 1659. Utr. Prov. Brand-1-24 Sept'28 weer Bond. no. 12/6-86, Utrecht. 6. Voorzitter P.van Schalkwijk Kosteverloren- weg 5* Gemeentebestuur Rotterdam. 28 Sept'28 afd.A. no.l9~41b zenden een ontwerp-besluit tot indeeli] van wegen in klassen krachtens art.36 het Motor- en Rijwielreglement en tot j gesloten verklaren van wegen krachtens art.47 en 8 van dat reglement,ijiet ver,^ hieromtrent voor zooveel noodig vóór Oct. a.s. het gevoelen van het collegfj te willen mededeelen. vestigt de aandacht op het feit dat l bond gratis voorlichtingen geeft bij schaffing van materiaal voor den Brand] weer. stelt voor om in afwijking van het bej sluitgenomen in de vergadering van -4ï.-Z. ten aanzien van het veri van bewoners in de 'Birkt om uitbreidiij waterleidingthans te besluiten tffe eerste onderteekenaars van het adresi deeling te doen welke garantie ioorj gezamelijke verbruikers zal gegeven, worden om de uitbreiding tot stand tel kunnen brengen en te verzoeken te wilT mededeelen of deze garantie inderdaaa] de gemeente kan worden verzekerd. vraagt de tusschenkomst van het col'J voor het /erkrijgen van een woningtal de Bouwvereeniging "St.Joseph" of Wonen" zendt rapport onderzoek financieeie standigheden familie 7'ed.A.Paauwev Tf in verband met een armlastige verplee^ in het San."Zonnegloren"alhier. O 3 C CR Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 699