-r BESLISSING. loten wordt adressante tot wederop- ,-ens toe te vergunnen de kiosk op de Vourglaan te laten staan voor een van 6 maanden, ingaande 1- 0ct<»1928er TOor deze vergunning ter verzekering het eigendomsrecht van de in beslag onen gemeente grond vóór 15 Oct.a.s. recognitie zal zijn voldaan ten be- e van f 10,-. loten wordt den Kaad te adviseeren op het verzoek inte gaan en wel om- n dat de adresseerende vereeniging voetbalterrein huurt van de alhier stigde sportvereeniging en deze tot laaken van een afscheiding zobL zijn ewegen. Tevens zal worden medege ld dat in ieder geval het bij Burge- feter en Wethouders voorzit om, waar Is zeer veel gelden aan het tot stand n van het sportpark in haar geheel [gemeentewege zijn uitgegeven thans geen gelden daaraan te moeten f,eden. ,ezien Soest geen belang heeft bij aangelegenheid, wordt besloten mede eelen dat tegen het ontwerp geen be- bestaat ificatie. reenkomstig het voorstel van den rzitter wordt besloten. jgezien blijkt dat de familie van de iddels overledene Mcj.Paauwe niet in at is in de kosten van verpleging te dragen wordt besloten deze kos- voor rekening der gemeente te nemen r aoover langs andere zijde in deze 1® steun binnenkomt. ioten wordt te berichten dat B. en isce aangelegenheid geen bemoeiënis- en hij zich rechtstreeKs tot pesturen der Vereenigingen zal moeten den. srr-/-/ri \J\I m-1-14. 1- hC. I W- "W u/Gjim Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. j (J\diUrOI^ V yM cjl >>l l -/ - d*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 700