i het pe| allige ■eden is| ■aaten, kan vol! n 8 dag| ikwater BESLISSING. loten wordt thans over te gaan tot -ragen van een advies aan de Ge- bieidscoxamissie te Baarn. begrootingen worden behandeld en rloopig vastgesteld overeenkomstig bijlagen hiernevens gevoegd. Jloten wordt de volgende bewoners als fiers aan te nemen. prresteijn huur LJ. Bosman Doops berveld b Es f 3,— 2,-- 3,-- 3,— 2,— w. rloopig onbewoond laten woning woning II III I1 V [den bewoners mede te deelen, dat zij poningen kunnen betrekken in overleg den directeur van Openb.'.Verken. onderlinge bespreking is de vergadej- van oordeel dat in deze van gemeente- wel steun moet worden verleend om- bij het tot stand konen eener zwem- chting niet alleen aan een lang ge le behoefte wordt voorzien, maar om- daarmede tevens een algemeen volks- ng wordt bevorderd. Met betrekking de vraag op weldoe wijze steun zou en worden verleend, is de vergadering oordeel dat deze zou moeten bestaan en financieele medewerking en niet ls het comité blijkbaar gedacht ft in den vorm van het doen verrichteiji verk door werkloozen. Ket wil de ver. lering voorkomen, dat deze financieele: F>n gevonden moet worden in het wa-ir- fcen van de rente en in het hoogst F ige geval van de aflossing van het |ie oprichting benoodigde kapitaal. I 'den aard der zaak kan van gemeentewege n leze waarborging voorwaarden verbinden verzekering van het op goede wijze Mn van het algemeen volksbelang. Pesloten wordt in den zin als hier in omschreven het comité mededeeling ;e f van het standpunt van B. en W. en te F-oeken te willen mededeelen of op die 18:'s samenwerking zou zijn te verkrijgejji de verwezenlijking van de plannen °prichting eener zweminrichting in P gemeente. /-/-// Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. tl tl tl tl it Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ye. /et- G. o "tv. de(. 1 OcA. u-£|V(f. Virlyy uy.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 702