B e Uf/>. wil. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Dir. Op enb. Verken Wethouder van Onderwij s 4e Afdeeling. Kn 1 U)1<- St.Elisabeth Vereeniging D.Sijberden. Soest. KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige ?erJ zoeken om bouwvergunning vergezeld vj de noodige teelceningen en adviezen. deelt mede met de hoofden der O.L.soü een bespreking te hebben gehad over ingezonden begrootingen der leermidd^ noodig voor 1929» Als resultaat van bespreking stelt hij voor in de begrc| ting 1929 de volgende bedragen voor koop leermiddelen, op te nemen. School Kerkebuurt f 475»--1 Beetzlaan 675»— Soesterberg 275.-1 Totaal f 1425»"] 6 Oct.'28 zendt door tusschenkomst van den SecJ taris eene nota waarin de opmerking gemaakt dat het besluit van Burgemees en Wethouders van 25 Sept.1928, waara den Raad zal worden voorgesteld de M gen ingevolge art. 3 der Verordening genfonds zoodanig vast te stellen dat] het bestanddeel verschuldigd voor wat] leiding zal worden afgetrokken van def thans geldende bedragen noodwendig leiding geeft tot wijziging der Veroij ning op het Wegenfonds omdat volgens I redactie van art.8 le alinea de tej ling inhoudt dat de bedragen van en onderhoud nimmer lager zullen zijd rekend dan f6,- voor aanleg en f 1 »-| onderhoud. vraagt vergunning voor het houden vanBoten word' kleine verloting op 14 en 15 Oct ober Huike lij ke vraagt vergunning ingevolge de Hinde! tot het oprichten en in werking steil van eene bakkerij met toebehooren inf perceel Veenhuizerstraat 28 Kad.gem. in Sectie H. no.579sed. u (J 3 G CD "O lAlll. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 707