i T- Vr BESLISSING. <ergunningen worden verleend over- Komstig de "besluiten hiernevens als lagen gevoegd en gehoekt in het des- effende register onder de nrs. 229 27O,en 276, alsmede 281. Op het zoek van A.Legemaat tot het houwen een dubbel woonhuis, aanvrage 277 kt de vergunning geweigerd op grond [art. ^l ^er Bouwverordening. ■eenkoEistig het voorstel wordt he ten. ;ten wordt het besluit van 25 Sept. in afwachting van de voorstellen ujziging der belastingheffingen oopig in te trekken. -ten wordt de vergunning onder de likelijke voorwaarden te verleenen. iesien aan de wettelijke bepalingen -ldaan en geene bezwaren bestaan het verleenen der gevraagde ver eng wordt besloten gunstig 00 het pek te beschikken.(Boss.266. Yf r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. iCi YV*fvw. UYlA~*wy, tUff. lC)iy U-i-l. Lr- -/sf y* t/c( CiJ. lUj- L- ÏX. AANMERKINGEN. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 708