n r u-pr. ft- a e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Verificatie bureau UIA- -^.Ver couteren Rotterdam. 4 0ct.'28 KORTE INHOUD. Ui De Voorzitter brengt ter tafel het rai port van het Centraal Bureau van Ver! catie inzake kasopneming en controle bij de Woningbouwvereeniging "Goed gedagteekend 6 Juni 1928, Ho. 847. deelt mede bereid te zijn een bedrag f 128,- per jaar, gedurende 5 jarent len garandeeren voor afname water bijI breiiing der waterleiding in de Birks tot perceel no»2l. De Secretaris deelt mede met de Utr Waterleiding Mij. over deze aangelege: gesproken te hebben in welk onderhol het wenscheli jker werd gevonden het Birkstraat vanaf de politiewoning tot' geveer denGallenkamp Pelsweg geheely waterleiding te voorzien, omdat door uitbreiding een gesloten waterleiding aldaar wordt verkregen en vrijwel val te nemen met deze uitbreiding volgens mondelinge mededeeling van de Direeti kostende plus minus f I9OO,bij gan van 15% dier kosten zal gedekt worden het waterverbruik van de bewoners der aanliggende perceelen U) ïTed. R.K. Volks zang Vereeniging Tilburg. Jethouder Open bare Werken. 1 Oct28 Ui IA T.Pluim. Baarn Ur^O. Schatters School m/d Bijbel (Kerkebuurt vraagt kas. een subsidie van f 10,- uit de doet het voorstel den inspecteur vani Volksgezondheid D.E. Wentink een scto ven te richten waarin het standpunt van B. en V.ten aanzien van het riole ringsplan dezer gemeente wordt uiteen zet en hem daarin te verzoeken te vil mededeelen of dit standpunt door hen juist bevonden kan worden. 6 Oct.'28 vraagt medewerking tot het beschikhaai stellen van oud archief ten gerieve de Historische tentoonstelling Het 2c Omstreken 1928 als deskundigen benoemd voor de schat der 3 lokalen der O.L. school wel-- aan de Vereeniging "Een School m/d 3 inbruikleen zijn gegeven verklaren di schoollokalen geschat te hebben op,ei waarde van f 12000, <y S 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 709