J r %.U- 1 BESLISSING. |het rapport vtordt kennisgenomen. loten wordt den Haad voor te stellen xterleiding in dit gedeelte der Istraat te doen aanleggen en de ge- Lelijke garantie van waterverbruik rekening der gemeente te nemen. pten wordt te berichten dat geen vrij [gevonden kan worden op dit verzoek m gaan aangezien aan plaatselijke lenigingen van gemeentewege reeds veel wordt verleend. besloten. ecretaris wordt machtiging gegeven et verzoek in te gaan. f schatting wordt genoegen genomen sloten de wettelijke waarborgsom, dve te stellen op 1$% van f 12000,-? pende een bedrag groot f l800,--. IS ctJcLejA r w- i- krs" QUlü I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ye»/* <JJ 1) n- 1- HA. cL<jts> 1/ aA cLuXtM 4*/^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 710