uy s 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. De Voorzitter hj I De Voorzitter Dir.van Openbare V/erken. 28 Aug.28 KORTE INHOUD. brengt ter sprake het door den gemeentl secretaris onder dagteekening van 17 T 1928 uitgebrachte rapport naar aanleid van het in exploitatie brengen van het groot grondbezit van den heer P.H.Houlj te Soesterberg Spreker deelt mede dal hij zich met de gedachtengang van den" secretaris kan vereenigen en vraagt del vergadering wat in deze gedaan zal kuj worden. stelt voor het besluit, genomen in de vorige vergadering met betrekking tot 1 watervoorziening der woning 0ssendan.7e| 24 in te trekken en aan notaris G. te Leuken mede te deelen, dat de termijn binnen v/olke de woning van water moet zien zijn met drie weken wordt verlsngl geeft een uitvoerig rapport terzake ve| betering van het wegennet met de da, verbonden kosten en een overzicht van] wijze waarop deze kosten waren te best den. mg, waar (J 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 713