BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ged.Staten Utrecht. Gas- en Electr, bedrijf. Zeist Gem.Bestuur Amersfoort. Mevr. C.H. de 8 Oct.'28 Beaufort-v.Lijn den. Leusden. Jethouder Open bare «erken. R.K. Fanfare Corps S t.Joseph. Soesterberg. De Voorzitter 9 Oct.28 3e afd. 110.2682/ 2128. 10 Oct28 no.6379. 10 Oct.'28 Uo.4229. KORTE INHOUD. noodigen het college uit tot een bespl king met een commissie uit hun middeJ over den verkoop van grond aan het jJ anaplein en wel op 17 October a.s.d voormiddags half twaalf. bericht in antwoord op schrijven van September 1.1. dat de kosten voor desl aanleg hoofdgasleiding in de Verlengdl Schoolweg vanaf den Rijksweg tot oer-1 ceel Elbersen zullen bedragen f 684,-1 Het garantievergruik zal bedragen f 6| M3 per jaar. lsl.oten wi [oodiging [sloten w< jen en am [rzoeken 1 |e op 2iel Lr den wi jioren ge lontract 1 Jn net zi< lens een 1 ■De Voorz; jtreff end' iet opgei lyan het let verzo 1. kenb loten wort Itellen T .'erken I afwacht e: vraagt toestemming tot den aanleg Tal een weg op het grondgebied der gemeel Soest ten behoeve van een te maken ol slagplaats door de Bataafsche Import] Mij. aan de Eem onder de gem. Amers foort. bericht aan den gem.secretaris de ooi zaak van het niet inleveren der gebol duurde wapens voor de raadszetels er.| doet daarbij de toezegging deze in te laten brengen zoodra zij wederom: Soest kan komen doet het voorstel te trachten een gil verzekering af te sluiten voor de permanente woningen aan den Jieksloo'^ weg Joten wor doet het verzoek om vergunning Sel(lel»rier in te zamelen tot het verkrijgen vanp een eigen vaandel. oten wor en. biedt ter vaststelling aan een tweetl besluiten tot intrekking van een ver| (Art.39 ,5e Drankwet),t.w. a .het verlof verleend aan Mej.A.ÏÏR Moohr en de wed.H.van Kleef -gel' Bleekroode, wonende resp. te Larel (ïf.H.en Amsterdam bij besluit] van 30 Mei 1916 ten behoeve van 1>1 perceel kad.gem.Soest Sectie H.fioj 2245 gelegen aan de Burg.Grothest] (T.M.Boudri .en Ji. L.Boudri wonenM Amsteraamjbij besluit 21 April lij Jeoluiten |^n vastg •".evens g b. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 717