T- BESLISSING fergunningen worden verleend overeen_- tig ie hierbij behoorende besluiten lid; in het desbetreffend register .e nrs. 284,286290,287,t/m 289, 292*294- en 29é. de Jong Eemnes vraagt vergunning het bouwen van een burg erwo Gilhuis :t terrein gelegen aan den Klein Icdaalweg kad. bekend Sectie G no.2183 vergunning zal hem worden verleend eer-door hem is voldaan aan de voor- Ie,en, verbonden aan de hem bij besluit heden te verleenen ontheffing van het alde in art.8,der Bouwverordening, voorwaarden luiden ■oor den aanvrager moet een bedrag in jenfonds gestort worden van f 14,- f 162,40 grond benoodigd om den weg, genaamd lein Engendaalweg op een breedte van lir.te brengen (5 Ur» uit het hart |i den. weg) zal door aanvrager gratis an de Gemeente Soest moeten worden |fge taan, een en ander als ter plaat- Ie door of vanwege Uw college zal wor- |en uitgezet. loor opmetings- en transporten moet len bedrag groot f $0,- in de Gemeen- l.kas worden gestort ter nadere verre- Jetting Intheffing wordt onder bovenstaande paarden aan verzoeker J.P. de Jong fioemd verleend. loten wordt den Raad voor te stellen ■perceel sectie H. no.933 groot 609O len bate van het Grondbedrijf complex |e verhuren tot 1 October 1929 tegen huur som berekend naar 35 cent per iten vastBesluiten hiernevens bedoeld worden ffingen ®ge held. ver het J Vpbiwu Im X Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^<4 <#2 AANMERKINGEN. Tg ts $1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 724