B S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ged. Staten. Utrecht. Gem .Ontvanger II 0 6. Wethouder van Onderwij s. Ito: «i .K. Goedhart. Soest. 9 Oct.'28 2e Afd. no.2563/ 1444. 12 Oct.'28 11 Oct.'28 KORTE INHOUD. "besluit inhoudende de vergunning aan O.P.H.Blom Pzn.te Lage Yuursche tot hj leggen en "behouden van een brug o\er Praamgracht stelt de vraag of het bedrag groot, f 341,25 n°S van den heer W.HeijdLemau alhier moet worden ingevorderd ali tJ schuldigd wegens kosten aanleg waterlj ding. biedt ter beoordeeling aan de ontwerp! overeenkomst tusschen B. en T. van Sol ter uitvoering van het raadsbesluit vi Sept.1927 en het bestuur der Vereenigl Een School met den Bijbel alhier re] lende de voorwaarden waaronder drie kalen der Openb.lagere school in de K( buurt in bruikleen worden gegeven aan| meergenoemde vereeniging. maakt eenige opmerkingen in verband de in het raadsbesluit dd. 2 October no.5-3-35 gestelde voorwaarden tot aa koop van gemeentegrond. het be: gezien c aan is |>8, no. het de'. in te ti I vergadei tp ver e ei te sene liging E< Ier met v< [het ben |en vorm bloten w> e te de tevesti: .te beri titel v: perceel welke s 00 de g. wordt 2 koopen le onde Joch' ni: moeilij ll.llet de gegaan .De bepa het ter van de college wet. Het aanvrag Bouwver eene om rede langd w terrein uitgevo voorkon bezwaar (J 3 C C7> O Dagteekening en volgnummer. 1/0 4. IM> S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 725