BESLISSING het besluit wordt kennisgenomen. gezien den heer ïif.Heófdeman niet in- aan is op het schrijven van 10 Mei 8, no. 25-1-41,le afd. wordt beslo- het desbetreffend besluit van B.en I in te trekken. Ivergadering kan zich met het ont ij vereenigen en besluit het ontwerp te zenden aan het bestuur der Ver laging Een School met den Bijbel al- jer met verzoek te willen mededeelen het bereid is een overeenkomst in kn vorm met de gemeente aan te gaan. sloten wordt J.ïï.Goedhart het volgende ■de te deelen :(zie ingekomen schreven) J bevestigend beantwoorden. |.te berichten dat de gemeente geen titel van aankomst der te verkoopen perceelen bezit en niet kan nagaan velke servituten of andere lasten op de gronden rusten. Om deze reden r/ordt zekerheidshalve bij alle ver koopen door de gemeente deze clausu le onder de voorwaarden opgenomen, .och nimmer heeft deze bepaling tot [moeilijkheden aanleiding gegeven, T.JIet deze wijziging wordt accoord -jG^cicxn f.le bepaling omtrent de bebouwing van het terrein moet gescheiden blijven van de machtsmiddelen waarover het college beschikt krachtens de Voning vet.Het kan immers voorkomen dat een aanvrage voldoet aan de bepaling der Bouwverordening en dan kunnen B. en U eene bouwvergunning niet weigeren om reden dat uit andere motieven ver langd wordt dat de bebouwing van het terrein op een bepaalde wijze wordt uitgevoerd. De in het raadsbesluit voorkomende bepaling kan mitsdien bezwaarlijk gemist worden. j/ 4- v h. J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V cJ/(LsjlXa^\ v/V IA- I ISi. ix^iLuJLu^ \J\I' ut-1 f - tik AANMERKINGEN. <X\.(nLt*. Htv^ VA- Vvi cLz 0\, ft.il /vUsj vt«^ ÜcA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 726