iknf- Uj S a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Gemeentebestuur Amersfoort. 10 Oct.'28 Afd. I. no. 4-229 Dit.van Openb. Terken. 15 Oct.'2d bo.71/4 IA). 4.Zoetelief e.a. III kommissie Bij stand Grondbe drijf. l;. Ged.Staten. Utrecht. A.Hol. Soest Ingek. 24 Eebr. 1928. •15 Oct.'28 Doss.llS/ 17. 9 Oct.'28 3e Afd. no.997/ 2O9O vraagt toestemming voor het aanl- ..1 een weg op een klein gedeelte van teil grondbezit der gemeente Soest ten te- hoeve van een te maken opslagplaats door de Bataaf sche Import Tijaan del Eem onder de gemeente Amersfoort, eej ander overeenkomstig bijgevoegde sitj tieteekening. vraagt of de vrijgekomen noodwoning t \7ed.Bosman voor rekening der gemeente verplaatst moet worden naar het perce van Krans van Klooster Smitsweg, alhier. vragen verbetering van het gemeenten liggende in de Korte Kerkstraat. adviseert in antwoord op schrijven vai 5 Oct.j.1. 3e afd. no.5-1-189 den groi gelegen aan den Kellingweg aan A.W, horst te verhuren voor f 32»27 per ja en op basis van dit bedrag een einde maken aan het aanhangige geschilpunt; den huurder. vragen naar den stand van zaken betre; de rekening 1923/1924 van het Grondtei vraagt vergunning ingevolge de Kinlerj tot het oprichten van een graanmaleril en mengerij en het plaatsen van elec motoren in het perceel Lange Brinkwes 41 kad. gem.Soest sectie A.no.l804/L w 3 C CD -O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 727