1 B E S L I S S I N G. loten wordt aan de gemeente Amers- ft de gevraagdetoestemming te ver- nen. Loten wordt de noodwoning voor re ling der gemeente te verplaatsen naar terrein van Frans van Klooster. De Len daaraan verbonden te verantwoor- op den post begrooting 1928,kosten noodwoningen. j bent de verzekering van het eigen- Isrecht van de noodwoning wanneer de- fis geplaatst op het terrein, eigendom F,van Klooster zal nader geregeld ten' worden. gezien de Dir.van 0.7/, bij rapport 15 0cto1928 No. 0O/2 bericht dat bestaande riool tijdelijk in orde Igemaakt en daardoor aan de klachten roldaan wordt besloten het adres te loaeeren. eenjcomstig het advies der Commissie Lt besloten den Raad de noodige voor- Lier. te doen." |loten wordt aan Ged.Staten mede te dat ir. de vergadering van 22 len en er a.s. denRaad de balans t en ve^Jjg^rekening ter voorloopige ■tstelling xk aangeboden. Na de raads irlering zal de beslissing aan hun ge worden medegedeeld. jgezien tegen het verleenen van ge- jagde vergunning geen wettelijke be- pen bestaan wordt besloten gunstig op verzoek te beschikken overeenkomstig besluit hiernevens als bijlage ge- |gd, register no. 263. wV X- 57)- '77 7 \A\)\A I %- 10- s-<-7°/? -/p. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is. geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I Cis -7* ZJ - 9-J2 AANMERKINGEN. J - /tf a>/-c6x ■TT* - Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 728