A. U- I !L(. inv II in II L BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ■n.T. J.i antel' s Pluimve evo ederf ab]f Soesterberg. Eerste Soestnr Electr. Drukkerij v/h G.v.d. Boven- karnp. Soest. ITO. Dem.Secretaris Dir. van Dpenb. werken. 15 Dct28 Ho. 24-11. H. J.Iionnée Soest. Gen.secretaris. >-fdeeling Onderwij si 8 Oct.'28 KORTE INHOUD. vraagt vergunning ingevolge de Hinder- wet tot het plaatsen en in werking h len van een pluimveevoedermengmachirie aangedreven wordende door een electro. motor van 7I2 P.K.» in het perceel bner foortschestraatweg 122 kad.gem. oe3t sectie E.no. 211. vraagt vergunning ingevolge de Hinder tot het uitbreiden harer bestaande lr„ kerij door bijplaatsing van een ze taal chineeen vouwinachineeen elctro-sot van 1 P.K. en één van P.K. in het pij ceel van ^eedestraat 7 kad gem. Soest sectie H. no.3224. vestigt de aandacht op het feit dat d' door den dienst Openbare Werken geplaa oproeping van sollicitanten naar de tl trekking van Steno-typist(e) niet is 1 schied overeenkomstig het besluit vat Raad dd. 2 October j.1. geeft advies inzake uitbreiding .1 dl straatverlichting waarvoor door den Ra bij de begrooting 1928 het noodig^ era diet is verleend. deze a I [ervet e ver gade ing van d e tenoemi: en herste: an het ra; vooraf e vergade; ereenigen irecteur in volléd: e kosten 1 aste van ienst 192i rzoeken 1 cheidene - igd en kui ervoren vraagt of hij in aanmerking mag komen^tf|ioye^ m als huurder der nog openstaande seni-iM;nxe manente woning. vraagt machtiging de contracten van 01 derhoud der schrijfmachines alle te d eindigen en aan de firma l-oolhuizen t Amsterdam opdracht te geven acht sclk machines der gemeente 2maandelijks in onderhoud te nemen voor de opgegeven van f 60,- per jaar, ingaande 1 Janus: 1929. De offertes van drie firma's zijn do011 den secretaris overgelegd. m maakt een rapport melding van eenige opmerkingen naar aanleiding van het in gekomen verzoek van het bestuur der eeniging Een School met den Hijbei 0® medewerking voor den verbouw aan de si te hees. psloten wc Matiging üer overg tukken aar Dr t aan <3 het scl en daai dering ra <y 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer. O"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 729