fa. B E S L I S S I N G. et deze aanvrage zal gehandeld Y/orden iTereenïcoEistig de "bepalingen der Hin- srv/et JLdem. |e vergadering onderschrijft de opmer- ng van den secretaris en "besluit hij benoeming de gemaakte fout te zul- n herstellen door de juiste toedracht Jan het raadsbesluit aan de(n) benoem- |e vooraf in kennis te stellen. |e vergadering kan zi,ph met het rapport jereenigen en neemt het besluit den |irecteur van 0.1,7. te machtigen daar- fen volledige uitvoering te doen geven', kosten ad f 957>3^ te brengen ten ste van den po-ét Straatverlichting lenst 1928. Je inmiddels ingekomen j.rzoeken van de bewoners aan onder- peidene wegen worden hierbij ingewil ligd en kunnen daarop de beslissingen iervoren omschreven worden medegedeeld Psloten wordt verzoeker mede te deelen fit niet op zijn verzoek kan worden in baan. bloten wordt aan den secretaris de fchtiging te verleenen. Pier overgave van de dëstetreff ende Rkken aan den wethouder van Onderwijs Pr'dt aan dezen verzocht een en ander G het schoolbestuur te willen bespre- pï: en daaromtrent in de volgende ver- k'-ering rapport te willen geven. -- v/ t |- £j4. Al - v - xx \Al 11- i-ü/kvI vvf 1- 161 Ut. "Z- l/- uJ.cLuX^< Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I tK/ f 1 v. \j' uT- i-i- tA. AiM-cUaaa/^o-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 730