nu. e g 3 c J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. HU im. U4. u Je Voorzitter ne Voorzitter Je Voorzitter 'in.Commissie. Je Voorzitter 15 Oct.128 KORTE INHOUD. stelt aan de orde de balans, winst en liesrekening van het Grondbedrijf over 1924 en de daaromtrent door de commisgjj van bijstand uitgebrachte rapport. deelt mede dat de Financieele Commissigj aich niet kan vereenigen met het voorstj van B, en W. tot aanstelling van een ti, delijken kracht voor het verrichten Tal waterpassingen in verband met de rioleij in de gemeente .Spreker stelt voor denl recteur van O.W, opdracht te geven na li gaan hoeveel perceelen in het dorp aan eventueele rioleering zullen aangesloti worden, en dan tevens te verzoeken de 1 ming van kosten over te leggen van de leering van den Beuvelweg en den ÏToord^ weg. stelt voor denbewoner van de noodwoning aan de Bosstraat Westerveld de huui der oning op te zeggen, tegen 12 oveJ Je bewoner C.Volfsen aan te schrijven! de huur der woning Verlengde Talmalaanr Jlf wordt opgezegd en hij de woning Boe no.^/££ kan betrekken. Je verhuizing mo plaats gehad hebben binnen 14 dagen na datum van het schrijven, waarin hen de huur der thans in gebruik zijnde woJny wordt opgezegd. adviseert den Raad tot vaststelling gem.rekening 1927 onier voorbehoud v n| saldi bedragen der oaragraven 2,3 eïl I hoofdstuk XIII aangezien de uitkc desbetreffende bedrijfsrekeningen nog bekend zijn wegens gemis der balans, en verliesrekeningen. stelt voor den Raad voor te stellen te 15 Jovember a.s. opnieuw een tijdelijk kasgeldleening aan te gaan tot een bed van rond f 180.000,- zulks ter aflos van de gesloten tijdelijke leening met Alg, Burgerlijk Pens.fonds groot f 20 Het verschil van f 40.000,- kan gedek uit de aanwezige kasmiddelen .Aaiïgeziej nog onderhandelingen omtrent de afslul der leening eojcse loopende zijn zal"het werp-besluit den Raad in de vergaderii van 22 October a.s. zoo mogelijk worde voorgelegd. isloten ,orloopig< ider v edec (schiedt c ilege. (2 ■ereenkoms oten. loten word Comm aet het v als in h Pfflschreven leenkomsti, pitter wo: V Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 731