T lin oud BESLISSING. .jf over J irt. ommnsiel t voors n een til hten van e riolej oor ien i ven na orp aan I ngeslota ken de van de n Hoorde odv/onirJ de huui 12 HoveJ hrijvenl Iznal' .nl ing Boa zing ir.o<| ageu aal hen del e vro>n Lsloten ?ordt den Raad de balans ter Lrloopige vaststelling aan te bieden Ler mededeeling dat deze aanbieding L.chiedt door de meerderheid van het [.lege. (zijnde de beide wethouders). [ereenkomstig het voorstel wordt he loten. idem. v.'ïnl ,3 en tkc :t 1 en no lan Hen te jdelij: een be;l r aflos| ing i t f '22C ged' angezi af s lui il 'het gaderh k worde |loten wordt de rekeningen en het ad- Ier Commissie den Raad aan te bie- I h t voorstel de rekening voor- fi,.. v t te stellen onder het voorbe- als in het advies der Fin.Commissie füischreven. Lenkomstig het voorstel van den bitter wordt besloten. AANMERKINGEN. <AiyL i- ao S - y* o/e/. w t </-/-/yz. n t 6n -jj Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. yc -m. -? Z J -f JL -/■ Ztf. V -/-/¥/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 732