a a "o 11 iA\ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Bouwcommissie (Adres Ved.V.J". van Re en L.J.Geu 15 Oct28 ITo.155/6. ibels j IK?- Scheveningen. lUfl. De Commissie van I Bijstand Grond- Bedrij f yo. De Voorzitter Biedt aan het ontwerp-kohier der straat. Belasting I928 opgemaakt tot een Bedrag f 3°932»25» Tij stelt voor len Haal te" adviseeren de termijnen van Betaling lei Belasting te stellen op de helft derP verschuldigde Bedragen op 15 November ei het restant op 30 DecemBer a.s. deelt in het rapport mede dat de cónxraie; na een onderhoud gehad te heBBen met de in deze zaak Betrokken partijen en Besl te heBBen den Raad te adviseeren het vc' stel van Burgemeester en Wethouders van! 27 Sept.1928 3e afd. no 4-1-82 Betref king heBBende op het adres van de Led. 7. J.van Be en H.J*GeuBBels om mede verkii tot het aanleggen van een nieuwen veg, 1 loopende op de van Teedestraat »aan ten men» evenwel met de aanvallende Bepaling dat adressanten ten alle tijde de in he; voorstel genoemde som groot f IIO9,- ooi terugBetaald zal worden wanneer het pen ceel gem.Soest sectie H no.1869 thans eigendom van den heer A.0„Dammers alhiei in de toekomst verkaveid zal worden. verzoekt aan den Raad hem vergunning te verleenen tot 'het Bouwen langs de in hel uitbreidingsplan aangegeven wegen gelei vanaf den Nieuwe weg Bij het nerceel no eri gaande naar de Bng langs of "over ie ceelen sectie G no.3355 sectie H 1828 ei 4469 5 welke perceelen aan hem toeBehoo: adviseert den Raad tot verkoop van een strook gemeentegrond, uitmakende een ge deelte van het kadastrale perc_eel secti no.1809 Behoorende tot complex I Grond bedrijf ter groatte van 45 x 5 K2 112 tegen den prijs van f 1,80 per is 22 112. - J.van Raay, SoesterBergschestraat alti st el t voor den Raad machtiging te vragf over te gaan tot openbare verkoop der noodwoningen voor zoover deze naar het oordeel van R-. en .7. daaraan geen Bestf ming Behoeft te worden gegeven. w 3 C D2 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 733