BESLISSING. E'besloten, 1 Ging iJ t (ierl remt er 4 loten wordt het voorstel dd. 27 3ept, L 3e afd. no. 4-1-82 opnieuw den ld an te "bieden met de aanvullende laling van .de Bouwcommissie als hier- Li is omschreven. op het advies van de Uitbreidings- fneomissie dd. 15 0ct.'28 no.144/3 It "besloten den Raad voor te stellen Rijzend op het verzoek te "beschikken [grond van de over .reging, dat het uit- li.'injspl&n der gemeente nog niet is Itgesteld en mitsdien aan de hem toe- toorende perceelen voor de toekomst no^" In bestemming is gegeven. loten .vordt den Raad voor te stellen hiernevens "bedoelden grond aan ^an Raay te verkoopen tegen den prijs "1,80 per 112. :e v B lo on. )p der iar het an "b e1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -jzz f - z - /r - V A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 734