g 131. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Commissie Straf verordeningen. 31. Voorzitter KORTE INHOUD. lij monde van den Voorzitter wordt meiJ gedeeld dat naar aanleiding van het iJ komen voorstel van het raadslid G.J.c-jj] te wal betreffende wijziging der verordJ ning houdende aanwijzing van een gedeel; dezer gemeente "bestemd voer het oprichj hebben of gebruiken van eenige inricht' vallende onder de Hinderwet, het volgen! advies door de Commissie wordt ui tg. "bral Groep XIV van art.1 der bestaande vero! ning te omschrijven als volgt: "Met uit] zondering van wasscherijen en bleeleri zonder stoommachines stelt voor over te gaan t t verdere 'oe-*ko< ordt handeling der begrooting voor de gemeeiB|besprekin dienstjaar 1929. M/erp-begrc 3 "o Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 735