4. BESLISSING. loten wordt den Raad onder intrekking zijn besluit van 26 Aug.1927, 3e no»8-l-12 een geheel nieuwe veror- ing ter vaststelling aan te bieden ening houdende met hetvoorstel straf ver ord eni ng c ommi ssie zooals snevens is omschreven. rtoe ;ordt overgegaan. Het resultaat besprekingen wordt vastgelegd in de rnrp-begrooting. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. t j! - - z AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 736