BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 103. J.Butzelaar bk y>. iy(t Penni ngmeester Vrijw. Brandweer Soest. S.van Leeuwen Rademakerstr 12a.Soesterberg, ej 'lil Th.van Leeuwen. Rademakerstr 12a. Soesterberg. Voorzi Iter ihp. Gascommissie 12 Oct12c 15 Oct.'26 13 Oct.'2 17 Oct.'2c 16 Oct.28 vraagt ontslag als volontair aan hetI gem. Gasbedrijf alhier. vraagt onder overlegging van een drij kwitanties terugbetaling van f 14,( wegens gebruikte consumpties door hei personeel der Brandweer tijdens het blusschen van drie hooibranden. verklaart de hem bij besluit van B, dd. 25 Sept.'28 no.190 verleende boui| gunning in te trekken. verzoekt intrekking van de baarbij hi sluit van B. en r. dd. 28 Juli '20 nj 218 verleende bouwvergunning. stelt voor in verband met de in*,ia J van de bouwvergunningen verleend a S.van Leeuwen no.190 en Mej.Th.van wen no.2l8 over te gaan tot: 1» in te trekken het besluit van 25 1928, 3e afd.no.4-1-81 waarbij aal S.v.Leeuwen onder in het besluit noemde voorwaarden ontheffing is leend van art.8 der bouwverordeni.il 2. in te trekken het besluit van 3, dd.24 Juli 1928 geboekt in het rel gister bouwvergunningen onder no.a waarbij aan Mej Th.v.Leeuwen ondel in het besluit genoemde voorwaaraa ontheffing is verleend van het be-J paalde bij art.8 der bouwverordenil rapporteert onder terugzending van ontwerp-besluit tot wijziging der drijf begrooting 1928 (4e afd.no. 1-2| 5-2-76) dat zij zich niet kan vereeni| met het in het besluit uitgetrokken' drag ad f 400,- uit te keeren aan dei Directeur van het Gasbedrijf te Anerj als .vergoeding voor aan de gemeente 1 wezen diensten, tijdens de vacature 4 de functie van technisch-ambtenaar a?| het bedrijf. De commissie geeft in overweging hetI drag te stellen op f 25°»- en mitsdij het op het ontwerp-besluit uitgetroli bedrag te stellen op f 31^,- n.1. fj gratificatie en f 60,- onkosten der bruikte auto van de gemeente Amersf 3 C CD O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 739