BESLISSING Ibegrooting wordt behandeld en het 1 itaat daarvan vastgelegd in het [werp afwijking van het besluit genomen vergadering van 25 September j.1. t thans besloten in de ontwerp-be- oting 1929 als salarissen en loonen het personeel in dienst der gemeente te nemen de salarissen welke voor hebben gegolden,tenzij periodieke ogingen van salarissen moeten wor- uitgekeerd krachtens van den Raad omen beslissingen, aanzien van het salaris van den tenaar J.H.G.v.d. .roude wordt beslo- bij de begrooting I929 den Raad r te stellen het salaris terug te en tot f 27OO,- met dien verstande de totale vermindering ad f 300,- zijn verkregen in een tijdsverloop drie jaren alzoo een 3-jaarlijksche ering van f 100,- de eerste in het jaar 1929* AANMERKINGEN. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoO noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 742