1 E E a> ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iho Dir. van Openb. ./erken. 1141. 14\. Inspecteur van Politie. Dir.van Openb. 'erken. 5 Oct'28 '43. Gascommissie l6 Oct'28 4 4. IHtf. 1 hi. Bestuur v'oning bouwvereeniging "St. Joseph". Soest. P.Schottanus. Soest. G. I/ar is Soest. 18 Oct'28 '.Schipper Soest 12 Oct.'28 17 Oct' 28 15 Oct'28 biedt ter behandeling aan eenige ve^ aoeken om bouwvergunningen vergezeld] met de noodige teekeningen en advie- vraagt ten behoeve van zijn bureau neventoestel der telefoon.De koeten zijn hem opgegeven ten bedrage van f 24,- per jaar. rapporteert dat ten behoeve van bet ceel toebehoorende aan H. A. C. v.d.I" Hieuweweg alhier aan de waterleiding! eene verklaring kan worden afgegeven waaruit blijkt dat tegen aansluiting! aan de hoofdbuis geen bezwaar bes taal wanneer genoemde v.d.Lugt in de gene' kas zal hebben gestort een bedrag t f 51,30 deelen onder toezending van een uit voerig rapport van den technisch-amb naar bij het Gasbedrijf mede, dat he!. wenschelijk is de tarieven van het l] gen van dienstleidingen waarin de vragQBom gasaansluiting bijdragen Te; schuldigd zijn te herzien Zij stel! voor met intrekking van het besluit B. en dd. 31 ^ei 1927 le afd.nol 8-1-52 de tarieven in den vervolge t doen vaststellen overeenkomstig de r geling vervat in het rapport van den t e chnamb t e naar bericht dat de kwestie tusschen de h vereeniging en den bewoner van een i perceelen in Soesterberg, genaamd va' Dort naar beider genoegen is opgelos verzoekt den Raad prijsopgaaf wegensj aankoop van het perceel grond sectie> no.894 beklaagt zich omtrent de wijze van a; koop verfwaren door de gemeente. vraagt in verband met het raadsbes dd. 2 Oct.jl. 3e afd.no.5-3-31 r'. huur van grond de toestemming van college om den grond te mogen onder? huren aan enkele in zijn schrijven noemde personen. w 3 C Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 745