■7*'^--/ - BESLISSING enige TeJ fergezeli in advieJ lergunningen worden verleend overeen- g de besluiten hiernevens als bij gevoegd en geboekt in het desbetref [register onder de nrs.282,289,292,- 1,298,299>en 300,alsmede 304. bur> moten wordt tot het doen aanbrengen 2 ko "Been neventoestel en het vervangen ige vor'aBeen schakelaar door een commitator. van het I 7. v.d.lJ ïrleidinj i.fgeg.-yen| ïsluitingl tr be t.j 1 de gene| bedrag een uit-l lisch-afol i, dat hel 'an het 11 •rin de al .ragen vel Zij stel] besluit .e afd.nol rvolge tl :tig de rj van denl hen de tl ■an een dl naamd val opgelosl f wegens! d sectie] lezien meergenoemde v.d.Lugt het be- I ad f in gemeentekas heeft lort als voorloopige betaling wordt loten deze voorloopige storting als |t te erkennen en de verklaring af te (intrekking van het besluit van 3i I1927, le afd. no. 8-1-52 wordt be ien ten aanzien van de berekening der [eten van het leggen van dienstlei- ten te regelen op de wijze zooals door [techn.ambtenaar in zijn rapport van |t.28 is vastgelegd een en ander over leu tig het besluit hiernevens gevoegd [iit besluit zal openbare bekendmaking lan /orden. het bericht wordt kermis genomen. loten wordt het advies aan de commissi Grondbedrijf in te winnen. ze van ••2^0ten wordt het schrijven te deponeere nte. adsbesluBroten wordt de toestemming tot onder- 31 tot ïBiuring te verleenen. g van he] n onderv<| rijven n. V tu AANMERKINGEN. ^4 h.\- h. y\i uii- a V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^fy>\A-X- K>. prw-%. 1 ft .y 2 I f [yip J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 746