s I c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. S 3 c Aanduiding van den afzender. II !fl. I I SI. IIA'H lf f. Jhk C.H.v.d. Brandeler Birkstr.52a. Soest. Fa.v/h A.v.d, Beerekamp. Soest ST, I De Voorzitter Drukkerij J.van Boekhoven. Utrecht. B.Teekeris. Soest. fy De Den.ontvancer Mevr.7/ed. Becke- ring. Soest. 4e afaeeling 16 Oct'28 15 0cti28 vraagt definitieve vergunning inge?oiHie2e aan de Hinderwet tot het oprichten van e°H' ijzeren gebouwtje, bestemd voor bergjj van benzine in ijzeren vaten tot een zamenlijke inhoud van 20.000 Liter ejl het daaronder aanbrengen van een ondel grondsche benzine bewaarplaats waarl een pompinstallatie met een inhoud va: óOOOLiter in/op het perceeel nabij de Veldweg Kad.gem.Soest Sectie H.no vraagt ingevolge de Hinderwet vergun! tot uitbreiding der bestaande bakkerij door bijplaatsing van een kneedmaclh.nl gedreven wordende door een electronotj van 2 P.K. en het vervangen der bestal oven door een heetwa ter oven, in het pj Veenhuizerstraat 52 Had. gem.Soest se H.no.3226/27 stelt voor het verzoek van H.ElbercenBlo :en wcn vergunning ingevolge de Hinderwet !;ot| oprichten van een wasch- en strijkin- de beslissing daarop te verdagen. wenscht in aanmerking te komen voor dSe aangek levering van verkiezingsdrukwerk. Beven in i vraagt verlenging van den termijn,bind welken hij zijne wasscherij aan de laan buiten werking zal hebben te st.'-B i-n aangezien hem geen vergunning volgens Hinderwet is verleend. loten wo het bed moe zendt maandstatenboek met'stand der pk kaso op 15 October. isgenom vraagt toestemming tot het houden eenep|toestemir verloting. rapporteert door tusschenkomst van den| secretaris dat de post 467b der gemeed begrooting 1928 (aanleg wegen op de tel opnieuw is overschreden en wel met een bedrag thans groot f 2.000,- Uit hel onderzoek blijkt dat Openb.V/erken neer| materialen heeft aangekocht dan haar schrijven van 10 Mei 1928, le afd.no. I 26-2-45 v/as toegestaan t.w. trottoir-J banden .De wethouder 0.7. deelt mede hem van dezen aankoop machtiging was vraagd door den Directeur en stelt voo| den directeur te verzoeken opgave te doen van het juiste bedrag dat hij vo-1 aankoop van materialen noodig heeft. floten v/c den V/et fcave te v bedrag Hebloese *ag in CR "0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 747