BESLISSING. loten wordt den Raad onder aanbieding -liet adres mede te deelen»dat het col ten aanzien Tan de medewerking in- oprichten en instandhouden van een 'inrichting een andere meening zijn edaan, welke meening tot uiting komt :un schrijven aan het adresseerend jté dd. 8 Oct.1928, 3e afd. no.25-1-5 college "blijft deze meening als de jt juiste handhaven omreden dat het toelaatbaar is een groot bedrag zon- faeer uit de gemeentekas beschikbaar tellen, en het bovendien nog niet staat op welke plaats de zweninrichti gorden gevestigd en de kosten aan het niet overzien kunnen worden. loten wordt het gymnastieklokaal voor ïdoel beschikbaar te stellen onder xarde dat aan de gemeente voor ge- 'k van het lokaal en de verlichting !t betaald een bedrag groot f 0,75 Per ld of middag. Omtrent het gebruik van gymnastieklokaal zal verder met het 'd der Openb«Lagere school overleg ge- Ld moeten worden. |oten wordt aan de liidenstandsorgani- ,es mede te deelen,dat omtrent de nen van het Rijk "bij het college niet is aiaratsH bekend is. (althans niet cieel) zoodat eene bespreking dezer 'elegenheid na-ar het oordeel van het .ege geen nut zal afwerpen. Zoodra «lannen bekend mochten worden,zijn n >7. bereid eene bespreking met de inisaties te houden waartoe zij t.z. en worden opgeroepen. J.t besloten. rit besloten. vb - - IS- 3Yl J /?z~ys Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. JS-/ - J/y r z <3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 750