Lr a a ii bi li L: li l)l) BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. E.van Soeren. Soest. 3.van Zweeden. dac.Praag Jr. Soest J.Pokken. Soest li o h i Dir.öpehb.Werken. Gem.Secretaris. 29 Sept'28 20 Oct28 D.E. .'/enting Inspecteur Volks gezondheid. Driebergen. l6 Vei' iTo.507, !28 vr ,agt in huur te mogen ontvangen 'iet| perceel grond sectie H. no«933 J intrekki Iring dd. aan a I oerceel ten Zoo zijn ver nen. Het [Ling van t -.vorden besluit vragen ieder voor zich de beschikking ■Loven 01 de nog vrij zijnde woning in het r:. Yieksloterweg verklaart dat de geleverde brandstof:» Loten vroi aan de gemeente door den brajad stoffen» nemen en handelaar 1,Sukelovereenkomen vordert gedeponeerde monsters. rapporteert stand van zaken omtrent i«.oten wo: voorziening van drinkwater in de per-Hepen dez< ceelen Oude Utrechtscheweg 15 en 0. oeiBindpunt vi damweg 24. deelt mede dat de Raad bij besluit lij 10 September 1928 3e afd.no. 5-3-23 heeft besloten tot intrekking van het raadsbesluit van l6 Maart 1925 tot vaar ding van een strookje grond groot I 6C M2 afkomstig van E.J.van Lint sectl E.no.1386 .Hij deelt mede dat bij afs dd. 13 Lan.1927 het strookje grond reel in eigendom der gemeente is gekomen."ii een onderzoek bij den Dir.van Opent, is hem verder gebleken dat het strookjl grond toch weer bij de gemeente in eigl dom zal moeten komen wanneer uitvoerf gegeven v^ordt aan de plannen tot het men van een winkelstraat in het gedeel| Rademaker straat te Soesterberg.Hij vraf hoe in dezen gehandeld moet worden. vraagt opgave van de bouwkosten van ei Ie woning-complexen wanneer deze ths door particulieren gebouwd werden. De Directeur van O.vV. geeft in zijn ra van 23 duni '28 de opgaven der bouwko: ■loten wo: lor eng en lendomsre ploten wc flcsgezond jlen over hort vai (J 3 C 03 *0 U hl. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 751