A &J A 4* BESLISSING. ingen hetM intrekking van het "besluit der ver- >3 Kring dd. 15 Ootober '28 wordt be- |en aan adressant mede te deelen, dat Toerceel voorloopig niet verhuurd kan Ben Zoodra daartoe de gelegenheid is [zijn verzoek in behandeling worden aen» Het perceel zal volgens mede- ling van den wethouder in werkverschaf vorden geëgaliseerd reden waarom "besluit genomen wordt. ichikkicrBioten wordt niet op de verzoeken in het corm]H?aan. •andstoffMLoten wordt met de levering genoegen idstoffenHieaen en de betaling der brandstoffen men met iKevorderen. mtrent [Loten wordt het door het college ten de per-R;ien dezer voorzieningen ingenomen en OsseBidpunt volledig uit te voeren. sluit ddj 5-3-23 van het 5 tot aai nd groot Lint sectl bij af se grond ree e komen.! Openb. t strook| te in eij r uitvoer tot het l et gedeelj g.Hij vr orden. en van e] deze thf rden. Ds ijn ra r bouwkos Loten wordt voorloopig geen v/ijziging ■brengen in de beschrijving van het lendomsrecht van het bewuste perceeltje loten wordt den Inspecteur van de csgezondheid de bouwkosten mede te tien overeenkomstig den inhoud van het Iport van den Directeur O. 7. 77 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 2? jT AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 752