y - y -/-w BESLISSING. ontheffingen worden verleend onder voorwaarden als volgt: ,v.d Deijss-eljfWoor wegverharding moet oor aanvrager een "bedrag in het Vegen onds gestort worden groot 15 x f 18,7? s f 281,25 e.de grond benoodigd om daiElaarwatei weg tot een breedte te brengen van 14 M» 7 M. uit het hart van den weg)moet kosteloos aan de gemeente worden afgestaan. 3. -... tings- en transportkosten komen voor rekening van de gemeente, .wan Leeuwen. e.voor wegverharding moet door aart- vrager een "bedr tg gestort worden in het '."'egenfonds groot 12 x f 18,75 is f 225,-. de grond benoodigd om den Verl. Postweg te "brengen op een breedte van 14 1'.(7 M. uit het hart van den weg) moet kosteloos aan de gemeente worden afgestaan, e.c.p ïetings- en transportkosten komen, voor rekening van de gemeente. eerman. ie.Voor wegverharding moet door aan- rager een bedrag in het Tegenfonds estort worden een bedrag groot 12/2 x 1 is f 175»~ (grondafstand zal iiet noodig zijn, aangezien de Braam- ;veg ie vereischte breedte van 8 Meter ezitj V ornsveld. e.de eigenaar van den grond zal voor wegverharding een bedrag in het egenfonds moeten storten groot 13 x f 14,- is f 182,- 'a.de grond, benoodigd om den Eigen domweg op een breedte van 10 M. te brengen l 5 uü Lart van den weg) moet kosteloos aan de ge meente worden afgestaan. 3e.de opmetings- en transportkosten komen voor rekening van de gemeente van Lankeren Co. Oude Arnhemsche "eg 78. Zeist. Ie. door den aanvrager moet een bedra groot 112 x f 18,75 is f 2i00- in het Vegenfonds gestort worden 2e.de betaling van dit bedrag f 2100) kan geschieden in 7 gelijke ter mijnen elk groot f 3DO,- w ..rvan de storting moet plaats hebben tel kens voordat met den bouw van een dubbelhuis perceel een aanvang word gemaakt. 3e.de laatste termijn van betaling wordt bepaald op 23 October 1930. J V' /- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 754