Öb BESLISSING. ïr [Loten wordt den Raad bij de behandeli [de begrooting 1929 voor te stellen: L Ver."Pro Juventute" Utrecht, een |ubsidie te verleenen van f 25>-» ('et lelkcontrolestation geen subsidie fte verleen en. Commissie v-^oor Vakonderwijs Politie Bond geen subsidie te verleenen. Ver.voor aanleg en onderhoud rijwiel paden üooi en Eemland een subsidie te [verleenen, groot f 5°>" Pevens zal voorgesteld worden de rij- Irieipad Ver. U.M.0. eveneens een sub- Isidie toe te kennen ad f $0,-, Poe te treden als lid der Kon.lied.Ver. [7.Luchtvaart tegen een contributie tan f 12,- per jaar. ier voorbehoud door den Voorzitter |Jel 1 ./orden de vergunningen verleend jenkomstig de besluiten hiernevens loegd en geboekt in het desbetreffend jister onder de nrs. 3O3 ,297>302 ,3°1 E83. 'Mfój. Jé- C Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \J^ ld- 1-41.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 756