1°- 'V- '766IÏZ s s c "o II l'1\. n>< I^JH. <?r. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Oir. van Openb. .'erken. St.Vincentius Ver- 3^ Oct'20 eeniging. Soestdijk. Gem. secretaris. Gem.secretaris. Het Hoofd van den Keuringsdienst. Inspecteur van het Lager Ondervijs. 29 üct'28 KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige zoeken om bouwvergunning vergezeld) de noodige teekeningen en adviezen. vraagt voor het tweede verplegingsjai ten behoeve van het kind H.H.Dorreaï een bijdrage in de kosten van ver; ad f 100,- in het gesticht de §oede Herder te Tilburg, en wel tot een bei groot f biedt ter vaststelling aan het 2e toire kohier van schoolgelden t.w. O.L.school Bijz.L.School Bijz.U.L.0.3. To taal f 107,8c 350,14 300,71 vraagt machtiging tot het aankoopen een obligatie a f 1000,- Bank Hed.Ge meenten ter vervanging van f 1000,-- Delft 1917 no.1111, /elke is uitgeloai per 1 November a.s. vraagt machtiging tot aankoop van bil' registreerregisterkassa (Bireka) nood; voor de inning en de controle van de ringsgelden. De secretai"is geeft eenige toelich door mede te deelen dat het systeem 7 verantwoording der keuringsgelden niej voldoet, en hij daarom gezocht heeft een andere regeling .Deze meening /oh, ook onderschreven door de Ged.Staten hetgeen gebleken is bij een controle kas van dengem.ontvanger door een t.vej ambtenaren der Griffie. In overleg irf het Hoofd van den Keuringsdienst i gekomen met het systeem Bireka hetze) ook in andere gemeenten veelvuldig vfoj gebruikt. Bovendien kan hij verzelce: dat het Verificatiebureau met het sys' instemt kan zich vereenigen met het bedrag dot het Bestuur der Engendaalschool bestel voor aankoop van leermiddelen ten bed der L'ngendaalschool, en ./el tot een t! drag groot f 260,70. <D 3 CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 759