I EN. D. bedrag dei ooi best n ten ba tot een s BESLISSING. e enige vergezeld dviezen. plegxn-aj| «Dorrest van verpis de .Goede tot een h het 2e sii en t.w,: f 107,8c 353,14 300,71 r 766,65 inkoopen ïlc ïïed.Ge 1000,- 3 uitgeloi )p van LI •eka) nood| .e van de ;e toelich je ld en nie| iht heeft 1 sening I >d. Staten controle r een t>v verleg at enst i ha h; vuldig veraeke t het i lei-gunningen "worden verleend overeen- tig de besluiten hiernevens als bij- n gevoegd en geboekt in het desbe- 'fend. register onder de nrs. 295>305» en 311* ot'en wordt een bijdrage van f 50,- erloenen. [kolaier wordt vastgesteld tot een to- bedrag van Zeven honderd zes en ig gulden vijf en zestig cent, en aan den Gein»ontvanger worden ter gesteld ter., invordering van de op voorkomende bedragen. loten wordt densecretari ;e machtigen. tot aan- loten wordt het Hoofd van den keu- dienst te machtigen over te £a&& inkoop van een 12deelig Bireka-kass: den prijs van f 215alsmede tot op van de noodige controlestrooken. losten aan dezen aankoop verbonden te •ijden uit denkastsn post kosten van Ikeuringsdienst ingevolge de Vleesch- fingswet. l-oten wordt uitvoering te geven aan >esluit van den R ad dd.10 Sept.'28 >eschikbaarstelling van gelden we- 3. ank 0 op van leermiddelen ten'be- I1 der tngenl: ui chol. /f-/-■&■ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 13 i ye - AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 760