BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Dir. van Open"b. werken. arnemend Direc- ;eur Postkantoor Soest Bestuur Chr.Zang' vereeniging "Cresendo". "Wethouder zorg. -4.rm.en- P.Id.v.dngeren, Soesterherg. Voorzitter Branc raad. Bestuur Huize Boldershof. Bruten. J"Th. Voskuilen. Soest 25 Oct28 26 Oct.'28 rapporteert het resultaat van het Ic-or aangebracht aan het perceel korte gl Ho. 12. stelt de vraag of prijs gesteld wor t doorverbinding (telefoon; in sluitir. met het kantoor Amersfoort in verband, hulpverleening door de Brandweer v n. foort, B arn, de Bilt, Zeist en BeusieJ ingeval van brand. vraagt vergunning om door middel van cii laires bij leden der Gereformeerde gelden in ts zamel-enalsmede geldelij>| bijdragen te innen door middel van kaart en vraagt onder verwijzing naar het gunstil rapport van den Armenraad te Amsterdai omtrent den armlastige H.J.ilonnée of gemeentewege eenige steun verleend z kunnen worden. vraagt vergunning ingevolge de Hinde el tot hec uitbreiden zijner Brood- en doel Bakkerij door bijplaatsen van een deeg-i machine en een electromotor van 2 P.' net perceel Hademakerstraat 25 Xad.g -I Soest sectie E,no.ll23« zendt een schrijven van den commandant Brandweer van Soesterberg, inhoudende '01 zwaren tegen de ligging der brandkranen| tengevolge van het ophoogen van het eg: niveau Soesterberg-Amersfoort. bericht dat er tot nu toe geen gelegerd is het meisje van Velzen ia het gesticlï voor vrouwelijke zwakzinnigen op te neu biedt onder in zijn schrijven vermelae voorwaarden een a trook grond aan ter te van 1 Heter ter verbreeding van den Kb r t e -----s Imweg Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 761