<5\ N. ld wor sluitir verband veer va en beusiejl iel yan eerde Kq geldelijlj I yan pil iet gun il IQ o t e r ei ju mee of .eend zc Hinde.' I >d- en "oe| een dee ■n 2 P.I BESLISSING. het I erbeternijj orte :en wordt aan de Gezondheidscommis- 'te Haarn in verband met hun schrij' van 19 September 1928 in kennis te Llen met het rapport yan den directeu uet verzoek te willen mededeelen ie commissie het noodig yoorkomt den snaar der woning nog nader aan te rijven. ten wordt de doorverbinding te lioten wordt te berichten dat geen .nning noodig is voor het inzamelen ilden hij de leden der Gereformeer^ rk wanneer daaraan strik+ -ie wordt gehouden, en dat voor het elen van gelden door prikkaarten nninr wordt verleend. floten wordt den wethouder te roachti- roor een bedrag groot f 150,- goed u-eken bij* de firma de Hoog's Koek eken te Oosterhout voor inkoop van (■en door den armlastige Honnée te ver' ipen. ezien tegen het verleenen der ver ing geen wettelij'ke bezwaren be- f-üu wordt besloten gunstig op de aart je te beslissen overeenkomstig het .uit hiernevens als bijlage gevoegd eboekt in het register Ho.267. amanda it ha.en 'ordt en en ander ter kennis .oudende ofl brengen aan de Directie der Utr.l/a- andkranenBleiding Hij met verzoek maatregelen n het -M willen nemen.tot opheffing der be- gelegemi t gesti op te 1 vermelde an ter tri van den pgezien .de vergadering niet bekend is t andera katholieke gestichten waarin zwakzinnige geplaatst zou kunnen v/or' wordt besloten de plaatsing, over laten aan het R.E.Armbestuur aulus, alhier. 3t .Petn I-gezien de voorwaarden aan deze schen I -g verbonden niet te aanvaarden zijn pit besloten te berichten niet op f ja aanbieding in te gaan. y loA( ^Ar 5*. li.0 in Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J J - AANMERKINGEN. 1*U. Oc«-/W. 0U, VllA). L^\fr. cT 2ö"S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 762