VJ. e i "o IU?4. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter mSV. {Voorzitter 11 Secretaris Voorzitter G. J.Grootewal Lid van den Raad 27 Oct'20 KORTE INHOUD. stelt voor over te gaan tot vast tel] van de volgende besluiten tot ontheft verhindering en teruggaaf van scliooir den. Bijz.Ge.7oon lager Onderwijs. Besluit 3e afdTno.26-1-31 J.R.Kok. nj 26-1-26 V.Reyerse e.a. 26-1-27 B.Rijma 26-1-30 J.de Bruin e.a.lc Openbaar Lager Onderwijs. Besl«3e Afd .no 26-1-20 G v Herwaarden no.26-1-29 id. no.26-I-34 J.Kinder dijk Bijzonder U.L.O. Be si. 3 e- afd.no.26-1-32 J.R.Kok 26-I-33 P.Kuit C.sl "12,- f 7,3 doet het voorstel denheeren P.v.d.lre® H.van Klooster en J.Vos te versoeken 0 zij bereid zouden zijn aan B.en W. de dige voorlichting te willen geven vool het samenstellen van een lijst van ond houdsplichtigen, noodig voor de richti uitvoering van ie vegenschouw. deelt mede dat het termijn binnen we 1 Mevr.E.C.J.Giersberg van Straaten als] eigenares van de woning Ossendamweg 24, voor de watervoorziening zal "hebben te zorgen is verstreken en vraagt nadere beslissing van het college. brengt ter sprake de in de raadsvergai ring van 22 dezer gestelde vraag of he niet mogelijk is in den vervolge alle schenkingen van grond ter verbreeding! wegen te aanvaarden zonder de verplicÉ aan de schenkers op te leggen van bèta. ling der kosten verbonden aan het tran. sport en het opmeten van den grond. doet een voorstel inzake wijziging der] verordening, houdende aanwijzing van e gedeelte der gemeente bestemd voor oprichten, hebben of gebruiken van een; inrichtingen, vallende onder de Hinder- (wasscherijen) M 3 G CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 763